OPENING OP 7 APRIL 2021 - BOEK MET VERTROUWEN EN FLEXIBILITEIT: Info covid - boeking

Boeken van uw vakantie in Saint Rémy de Provence

Zoeken

00334 90 92 22 70

Download onze prijslijst
Download de camping plattegrond

Annuleringsverzekering dekt u in geval
van annulering of onderbreking van het verblijf. Reisverzekering Meer informatie.

Camping Monplaisir

Privacybeleid

DEFINITIES:

Uitgever : de persoon, fysiek of moreel, die de communicatiediensten online aan het publiek publiceert.
De Sit e: alle sites, webpagina’s en online services aangeboden door de uitgever.
De gebruiker : de persoon die de site en de services gebruikt.

AARD VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

In verband met het gebruik van de Sites kan de Uitgever de volgende gegevenscategorieën verzamelen met betrekking tot zijn Gebruikers:

Essentiële gegevens, identiteit, identificatie …

Verbindingsgegevens (IP-adressen, gebeurtenislogboeken …)

COMMUNICATIE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Geen communicatie naar derden
Uw gegevens zijn niet onderworpen aan enige communicatie naar derden. U wordt er echter van op de hoogte gebracht dat ze kunnen worden bekendgemaakt op grond van een wet, een verordening of een besluit van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke autoriteit.

VOORAFGAANDE INFORMATIE VOOR DE COMMUNICATIE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN IN GEVAL VAN FUSIE / ABSORPTIE

Voorafgaande informatie en opt-out voor en na de fusie / overname
In het geval dat we deelnemen aan een fusie, overname of enige andere vorm van overdracht van activa, verbinden we ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen en u te informeren voordat ze worden overgedragen . of onderworpen aan nieuwe vertrouwelijkheidsregels.

DOEL VAN HET HERGEBRUIK VAN VERZAMELDE PERSOONLIJKE GEGEVENS

De ontwikkeling van handelsstatistieken

AGGREGATIE VAN GEGEVENS

Aggregatie met niet-persoonlijke gegevens
We kunnen geaggregeerde informatie publiceren, openbaar maken en gebruiken (informatie over al onze Gebruikers of specifieke groepen of categorieën Gebruikers die we combineren zodat een individuele Gebruiker niet langer kan worden geïdentificeerd of vermeld) en de informatie niet- persoonlijk voor markt- en marktanalyse, demografische profilering, promotie- en reclamedoeleinden en andere zakelijke doeleinden.

Aggregatie met persoonlijke gegevens beschikbaar op de sociale accounts van de gebruiker
Als u verbinding maakt met een account van een andere service voor cross-mailing, kan die service ons uw profielinformatie, inloginformatie en andere informatie verstrekken die u hebt geautoriseerd voor openbaarmaking. We kunnen informatie verzamelen over al onze andere Gebruikers, groepen, accounts, persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn over de Gebruiker.

VERZAMELING VAN IDENTITEITSGEGEVENS

Gratis consultatie
De consultatie van de site vereist geen registratie of voorafgaande identificatie. Dit kan zonder dat u persoonlijke gegevens over u meedeelt (achternaam, voornaam, adres, enz.). We registreren geen persoonlijke gegevens voor het eenvoudig raadplegen van de site.

VERZAMELING VAN IDENTIFICATIEGEGEVENS

De gebruikers-ID alleen gebruiken voor toegang tot services
We gebruiken uw elektronische identificatiegegevens alleen voor en tijdens de uitvoering van het contract.

TERMINALGEGEVENS VERZAMELEN

Verzameling van profileringgegevens en technische gegevens voor dienstverleningsdoeleinden
Sommige technische gegevens van uw apparaat worden automatisch verzameld door de site. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, uw IP-adres, ISP, hardwareconfiguratie, softwareconfiguratie, browsertype en taal … Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor het leveren van diensten.

Verzameling van technische gegevens voor reclame, commerciële en statistische doeleinden
De technische gegevens van uw apparaat worden automatisch verzameld en vastgelegd door de Site, voor reclame, commerciële en statistische doeleinden. Deze informatie helpt ons om uw ervaring op onze site te personaliseren en continu te verbeteren. We verzamelen of bewaren geen nominatieve gegevens (achternaam, voornaam, adres …) die mogelijk zijn gekoppeld aan technische gegevens. De verzamelde gegevens kunnen worden doorverkocht aan derden.

KOEKJES

Houdbaarheid van cookies
In overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL is de maximale opslagduur van cookies maximaal 13 maanden na hun eerste storting in de terminal van de gebruiker, evenals de duur van de geldigheid van de toestemming van de gebruiker voor het gebruik van cookies . deze cookies. De levensduur van cookies wordt niet bij elk bezoek verlengd. De toestemming van de gebruiker moet daarom aan het einde van deze periode worden verlengd.

Purpose cookies
Cookies kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden, met name om de aan de gebruiker verleende diensten te optimaliseren, van de verwerking van informatie over de toegangsfrequentie, de personalisatie van de pagina’s, de uitgevoerde handelingen en de geraadpleegde informatie.
U wordt geïnformeerd dat de uitgever cookies op uw apparaat kan plaatsen. De cookie registreert informatie over de navigatie op de service (de pagina’s die u hebt bezocht, de datum en tijd van de consultatie …) die we kunnen lezen tijdens uw volgende bezoeken.

Recht van gebruiker om cookies te weigeren
U erkent dat u bent geïnformeerd dat de uitgever cookies mag gebruiken. Als u niet wilt dat cookies op uw apparaat worden gebruikt, kunt u in de meeste browsers cookies uitschakelen via de instellingsopties.

BEWARING VAN TECHNISCHE GEGEVENS

Houdbaarheid van technische gegevens
De technische gegevens worden bewaard voor de periode die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de hierboven genoemde doeleinden.

BEWAARTERMIJN VOOR PERSOONLIJKE GEGEVENS EN ANONIMISERING

Bewaring van gegevens tijdens de duur van de contractuele relatie
Overeenkomstig artikel 6-5 ° van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden, worden de te verwerken persoonsgegevens niet bewaard. na de tijd die nodig is om aan de verplichtingen te voldoen die zijn vastgelegd bij het sluiten van het contract of de vooraf bepaalde duur van de contractuele relatie.

Bewaring van anonieme gegevens buiten de contractuele relatie / na verwijdering van het account
We bewaren de persoonlijke gegevens gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om de in deze voorwaarden beschreven doeleinden te bereiken. Na deze periode worden ze geanonimiseerd en bewaard voor uitsluitend statistische doeleinden en zullen ze geen aanleiding geven tot enige vorm van exploitatie.

Gegevens verwijderen na het verwijderen van de account Er worden
middelen voor het opschonen van gegevens ingesteld om te zorgen voor de effectieve verwijdering ervan zolang de opslag- of archiveringsperiode die nodig is voor het bereiken van de vastgestelde of opgelegde doelen is bereikt. In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de gegevensverwerking, de bestanden en de vrijheden, hebt u ook een recht op onderdrukking van uw gegevens die u op elk gewenst moment kunt uitoefenen terwijl u contact opneemt met de ‘ Editor.

Wissen van gegevens na 3 jaar inactiviteit
Om veiligheidsredenen, als u zich gedurende drie jaar niet op de site heeft geverifieerd, ontvangt u een e-mail waarin u wordt uitgenodigd om u zo snel mogelijk aan te melden, anders worden uw gegevens verwijderd uit onze databases. gegevens.

ACCOUNT VERWIJDEREN

Het account op aanvraag verwijderen
De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn account op elk gewenst moment te verwijderen, op eenvoudig verzoek aan de Editor OF via het accountverwijderingsmenu in de accountinstellingen, indien nodig.

Verwijdering van het account in geval van schending van de Voorwaarden
In geval van schending van een of meer bepalingen van de Servicevoorwaarden of enig ander document dat hierin door verwijzing is opgenomen, behoudt de Uitgever zich het recht voor om te beëindigen of te beperken zonder voorafgaande kennisgeving en als enige discretie, uw gebruik en toegang tot services, uw account en alle sites.

INDICATIES IN GEVAL VAN BEVEILIGINGSLEK GEDETECTEERD DOOR DE EDITOR

Gebruikersinformatie in geval van een inbreuk op de beveiliging
Wij verbinden ons ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een ​​beveiligingsniveau te waarborgen dat is aangepast aan de risico’s van onopzettelijke, ongeautoriseerde of onwettige toegang, openbaarmaking, wijziging, verlies of vernietiging van eigendom. persoonlijke gegevens over u. In het geval dat we op de hoogte worden gebracht van illegale toegang tot persoonlijke gegevens over u die zijn opgeslagen op onze servers of die van onze serviceproviders, of ongeautoriseerde toegang die leidt tot het realiseren van de hierboven geïdentificeerde risico’s, verbinden we ons ertoe om:

U zo snel mogelijk op de hoogte stellen van het incident;
Onderzoek de oorzaken van het incident en informeer u;
Neem de nodige maatregelen binnen de grenzen van redelijk om de negatieve effecten en vooroordelen die kunnen voortvloeien uit dit incident te verminderen

Beperking van aansprakelijkheid
In ieder geval kunnen de in het bovenstaande punt omschreven verbintenissen met betrekking tot de kennisgeving in geval van een inbreuk op de beveiliging niet worden gelijkgesteld met een erkenning van een fout of verantwoordelijkheid voor het optreden van het betreffende incident.

OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS NAAR HET BUITENLAND

Geen overdracht buiten de Europese Unie
De uitgever verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers niet buiten de Europese Unie over te dragen.

Wijziging van de GTU en het privacybeleid

In geval van wijziging van deze Voorwaarden, verplichting om het niveau van vertrouwelijkheid niet substantieel te verlagen zonder de voorafgaande informatie van de betrokken personen
Wij verbinden ons ertoe u te informeren in geval van substantiële wijziging van de huidige UGC, en niet om het niveau van vertrouwelijkheid te verlagen van uw gegevens op een substantiële manier zonder u te informeren en uw toestemming te verkrijgen.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEROEPSMOGELIJKHEDEN

Toepassing van de Franse wetgeving (CNIL-wetgeving) en jurisdictie van de rechtbanken
Deze Voorwaarden en uw gebruik van de Site worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving, waaronder de Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden. De keuze van het toepasselijke recht heeft geen invloed op uw rechten als consument in overeenstemming met het toepasselijke recht van uw woonplaats. Als u een consument bent, gaan u en wij ermee akkoord ons te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken, wat betekent dat u een actie kunt instellen met betrekking tot deze Voorwaarden in Frankrijk of in het EU-land waar u woont. Als u een professional bent, moeten alle acties tegen ons voor een rechtbank in Frankrijk worden gebracht.

In geval van betwisting zullen de partijen een minnelijke oplossing zoeken voordat gerechtelijke stappen worden ondernomen. In het geval van mislukking van deze pogingen, zal elke betwisting van de geldigheid, interpretatie en / of uitvoering van deze Voorwaarden, zelfs in geval van meerdere verweerders of garanties, voor de Franse rechtbanken worden gebracht.

GEGEVENSPORTABILITEIT

Gegevensportabiliteit
De uitgever verbindt zich ertoe u de mogelijkheid te bieden om u op verzoek alle gegevens over u te retourneren. De gebruiker is dus verzekerd van een betere controle over zijn gegevens en behoudt de mogelijkheid deze opnieuw te gebruiken. Deze gegevens moeten worden verstrekt in een open en gemakkelijk herbruikbaar formaat.

Guide du routard ABC ADAC Camping qualité France voyage Alan Roger les baux de provence Saint rémy de provence anwb PNR alpilles
© Camping Monplaisir 2016 - Wettelijke vermeldingen - Generale condities voor de verhuring van een plaats - Privacybeleid - realisation Odevie